ΣταυρόΛΕΞΟ Apk Download for Android

Apk Download for Android

ΣταυρόΛΕΞΟ 1.6.2 Free Download for Android. Here is the direct download link of this App/Game. Everyone can download it from this website. Because today I am going to share ΣταυρόΛΕΞΟ 1.6.2 for you. If your phone meets the minimum requirements, so you can directly download this game from our website. Although, ΣταυρόΛΕΞΟ (com.r.crossword) is listed in the Google Play store officially.

Are you looking for ΣταυρόΛΕΞΟ Apk Download? So, this is the newest and latest version of the official App uploaded from the Google Play Store. We have included the direct download link in the above section. It’s very easy to download and install this game on your Android that’s run minimum Android Android 5.0+ versions.

ΣταυρόΛΕΞΟ

Download the app from the above download link using your favorite browser and click on install to install the app. Do not forget to allow app installation from unknown sources. We provide an official direct download link with hight speed download. Please be aware that we only share the original, free, and original Apk installer file for ΣταυρόΛΕΞΟ Apk 1.6.2 without any modifications.

All the apps & games included here are for home or personal use only. If any apk download infringes on your copyright, please contact us. ΣταυρόΛΕΞΟ is the property and trademark from the developer listed in the above section. You could visit the developer Team official website to know more about the company/developer who developed this.

ΣταυρόΛΕΞΟ for Android

Τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής:
– Ελληνική γλώσσα
– Πέντε κατηγορίες σταυρολέξων: Ανάμεικτα, 30, 20, 15 και 10 λέξεων.
– Άπειρες βοήθειες. Πατώντας το μπλε κουμπί με το “?” εμφανίζεται το κρυμμένο γράμμα του επιλεγμένου κελιού.
– Έλεγχος για λάθη στο σταυρόλεξο ανά πάσα στιγμή πατώντας το πράσινο κουμπί με το “✓”.
– Μπορείτε να επαναφέρετε το σταυρόλεξο στην αρχική του μορφή πατώντας το κόκκινο κουμπί με το “X”.
– Κάθε φορά που ολοκληρώνετε ένα σταυρόλεξο, τότε γίνεται διαθέσιμο το επόμενο.
– Υπάρχει η δυνατότητα να λύσετε περισσότερες από μία φορές τα ήδη ολοκληρωμένα σταυρόλεξα.
– Είναι offline.

* Τα «Ανάμεικτα» σταυρόλεξα δεν έχουν συγκεκριμένο όριο λέξεων και τα σταυρόλεξα αυτής της κατηγορίας δεν εμπεριέχονται σε καμία από τις άλλες.

An english version of this app is available here: Play Store

The basic elements of the application:
– GREEK language
– Five categories of crossword puzzles: Mixed, 30, 20, 15 and 10 words.
– Infinite help. Pressing the blue button with the “?” the hidden letter of the selected cell is displayed.
– Check for crossword errors at any time by pressing the green button with “✓”.
– You can reset the crossword puzzle to its original form by pressing the red “X” button.
– Each time you complete a crossword puzzle, the next one becomes available.
– It is possible to solve the already completed crossword puzzles more than once.
– It ‘s offline.

* “Mixed” crossword puzzles do not have a specific word limit and crossword puzzles in this category are not included in any of the others.

An english version of this app is available here: Play Store

– Προστέθηκαν 10 νέα σταυρόλεξα στην κατηγορία «Ανάμεικτα» (35 στο σύνολο)

ΣταυρόΛΕΞΟ Apk Download

After you enable the installation of APK files on your Android, you can proceed further. After this, you have to download the latest version of APK for your Android Device. This APK file will allow us to install the Google Find My Device app store in Android.

You can click on the below button to complete the ΣταυρόΛΕΞΟ download process and then install it on your Android device. The best part about this download link is that you can get ΣταυρόΛΕΞΟ Apk for entirely free.
Download from Google Play.

Google Play Official Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.r.crossword

More Apps/Games:

How to Install ΣταυρόΛΕΞΟ on Android?

You just need an Android Smartphone with little space on your Phone Memory or SD Card. It won’t require superuser access for installing it on your smartphone. Once you are ready, you can simply follow steps and install it on your phone.

Step-1: First of all, you have to enable settings to install the application from the third party. For this, you have to follow these simple steps. Simply go to the setting page on your Android device. Now scroll down and navigate for the security and tap on it.

Apk Intallation

Step-2: Then go to settings then find the “unknown sources” tab and enable it. In some devices, it is located in privacy settings, while in others it is available in fingerprint settings.

App Install

Step-3: Once the download is complete, you have to locate the downloaded file on your smartphone. You can open your SD Card using ES File Explorer Apk.

Step-4: Once you have found the file, tap on it. Now the installation process for the application will start. If your phone is showing any warning just ignore it and install anyway.

Step-5: After that, you will get to see an Install button. Simply tap on the “Install” option. (Now your smartphone will take a few moments to install the application.

Step-6: Once the app is installed, you will see an Open button. Tap on “Open” button, and you are all set to use the application. If the installation process giving any error just let me know in the comment section. I will help you with the installation.

Final Words:

Well, that’s was all about ΣταυρόΛΕΞΟ Apk download, the installation process for Android Smart Phone, PC, and Mac. To stay updated, you should download the new version of ΣταυρόΛΕΞΟ. We have inserted the official Download Link For everyone. And everyone can download this app for free.

If you have any questions, so feel free to comment below. We will reply to you soon!

Published
Categorized as Games, Word

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *